دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای;. مادر اینجا نمای دیوار را به صورت تیشه ای

یا به صورت چکشی اجرا نموده ایم یعنی کناره ها و;. لبه‌های سنگ را به […]