دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای;. مادر اینجا نمای دیوار را به صورت تیشه ای

یا به صورت چکشی اجرا نموده ایم یعنی کناره ها و;. لبه‌های سنگ را به حالت

چکش کاملاً تراش داده و روی نمای دیوار نیز اجرا نموده ایم و لابلای بند این کار

تیشه را با ماسه;. و سیمان سیاه و رنگ سیاه نیز بندکشی نموده ایم پیمانکاری

سنگ مالون مرادی با بیش از ۲۰ سال سابقه در ایران امروز یکی ;.از بهترین سنگ

کاران سنگ های کوهی و سنگهای لاشه ورقه ای است مرادی با بیش از ۲۰ سال

دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای

دیوار تیشه ای سنگ لاشه ورقه ای